صفر تا 100 تعمیرات برق آئودی سیستم الکتریکی هر وسیله نقلیه از یک باتری، استارت و رله تشکیل شده است. استارت برق را از باتری می‌گیرد و دینام برق باتری را تأمین می‌کند که ماشین شما را روشن می‌کند. اگر یکی از این قطعات به‌ درستی کار نکند، ماشین شما به‌ درستی کار نمی‌کند،...