سیستم الکتریکی هر وسیله نقلیه از یک باتری، استارت و رله تشکیل شده است. استارت برق را از باتری می‌گیرد و دینام برق باتری را تأمین می‌کند که ماشین شما را روشن می‌کند. اگر یکی از این قطعات به‌ درستی کار نکند، ماشین شما به‌ درستی کار نمی‌کند، در بسیاری از موارد ماشین شما...